Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Butler Services
(VIP & Butler Academy - Academy for Butler & Lifestyle Management)

Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

De cursusprijzen en producten zijn duidelijk omschreven en omvatten alle lasten en kosten.

Alle betaalde bedragen voor een praktijkcursus zijn onder geen enkel beding terugbetaalbaar en kunnen niet gecrediteerd worden.

De cursist heeft steeds de mogelijkheid om de cursus op een latere tijdstip te volgen. (max. 12 maanden na betaling)

Eenmaal het bedrag betaald is voor een cursus of product, betekent dat de betalings- en annuleringsvoorwaarden gelezen en begrepen zijn.

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, workshop of opleiding.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.

Global Butler Services heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Global Butler Services, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.

De cursist neemt kennis van het feit dat Global Butler Services, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de lessen.

Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.